MAGAZYN//KOLUMNA24

Ewidencja mieszkańców gminy Łask w Urzędzie Miasta i ludność Łasku oraz Kolumny

Marcin Jankowski  •  8/Kwiecień/2020 (09:59), aktualizacja 26/Kwiecień/2020 (13:15)
Dla niektórych osób temat struktury demograficznej gminy Łask oraz ewidencji ludności w Urzędzie Miasta na różnych etapach jego rozwoju będzie być może mniej interesujący, jednak w połączeniu z innymi publikacjami w serwisie informacyjnym Kolumna24, pozwoli pokazać obraz jak rozwijało się miast w czasach nowożytnych na różnych płaszczyznach - gospodarczych i społecznych. Dzisiaj za prowadzenie ewidencji ludności odpowiada w naszym regionie Urząd Miasta w Łasku, co praktycznie polega na zbieraniu podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Wszystkie informacje o danych osób fizycznych przechowywane są w rejestrze PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Patrząc jednak całościowo na publikację, w połączeniu z prezentacją aspektów gospodarczych będziemy mogli ocenić czy miasto Łask było dobrze zarządzane przez władze terenowe i samorządowe w ostatnich latach, czy jednak stracono szansę na zbudowanie istotnego ośrodka miejskiego po zakończeniu II wojny światowej.

Ewidencja ludności w gminie miejsko - wiejskiej w Urzędzie Miasta Łask

Ewidencja ludności w gminie miejsko - wiejskiej w Urzędzie Miasta Łask© Zdjęcie: Łask/WikipediaZgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, ewidencja ludności w rejestrze PESEL należy do obowiązkuów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dlatego w naszym przypadku, gminy miejsko - wiejskiej Łask, wszystkie sprawy zwizane z ewidencją danych osobowych dla prywatnych osób załatwisz w odpowiednim wydziale Urzędu Miasta Łask. Według informacji udostępnionych na stronie internetowej Łasku, w UM Łask sprawy w tym zakresie można załatwiać w pomieszczeniu numer 12 na parterze.

Rejestr mieszkańców prowadzony jest w ramach bazy danych PESEL, w którym gromadzone są dane osobowe osób prywatnych zamieszkujących Polskę i będących obywatelami naszego kraju, obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Polski. Ponadto rejestr ewidencji ludności w Urzędzie Miasta w Łasku prowadzi spis cudzoziemców zamieszkujących Polskę.

Każda osoba znajdująca się w spisie mieszkańców czy inaczej mówiąc ewidencji ludności w danej gminie ma nadany unikalny numer PESEL, po którym jest rozpoznawana. Jakie dane są zbierane w wydziale ewidencji ludności w Urzędzie Miasta Łask? Po pierwsze jest to imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny, oznaczenie aktu urodzenia i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, płeć, numer PESEL, obywatelstwo albo status bezpaństwowca, imię i nazwisko rodowe oraz numer PESEL małżonka, jeżeli został mu nadany, data zawarcia związku małżeńskiego, oznaczenie aktu małżeństwa i urzędu stanu cywilnego, w którym został on sporządzony, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który ustalił nieistnienie małżeństwa, sygnatura akt i oznaczenie sądu, który unieważnił małżeństwo, data zgonu małżonka albo data znalezienia jego zwłok, oznaczenie jego aktu zgonu i urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony, adres i data zameldowania na pobyt stały, kraj miejsca zamieszkania, kraj poprzedniego miejsca zamieszkania, data wymeldowania z miejsca pobytu stałego, adres i data zameldowania na pobyt czasowy oraz data upływu deklarowanego terminu pobytu, data wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, data wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy i wskazanie kraju wyjazdu, przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, data powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy, seria, numer i data ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego oraz oznaczenie organu wydającego dokument, seria, numer i data ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego, seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, status cudzoziemca oznaczony jako: a) UE – w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, b) CUE – w przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w lit. a, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,
c) NUE – w przypadku cudzoziemca niewymienionego w lit. a i b, data zgonu albo data znalezienia zwłok, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, w którym ten akt został sporządzony.

Jak widzisz jest to bardzo obszerny rejestr mieszkańców gminy Łask, wykorzystywany bardzo często np. do organizacji wyborów samorządowych, wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu czy podczas organizacji głosowania w wyborach prezydenckich w Polsce.

Napływ ludności do Łasku w pierwszym dziesięcioleciu wolności

Napływ ludności do Łasku w pierwszym dziesięcioleciu wolności© Zdjęcie: Łask/WikipediaDziałania wyniszczające okupanta niemieckiego w Polsce w czasie drugiej wojny światowej, doprowadziły do tego, że ludność Polski po 1945 roku zanotowała ogromne straty. Jak każdy wie z lekcji historii, przede wszystkim ucierpiała na tym społeczność żydowska, ale nie tylko w Łasku. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku i wyzwoleniu Łasku, w mieście mieszkało około 3 700 osób. Rok później liczba mieszkańców wzrosła do 3 819 osób - dane na 14 lutego 1946 roku.

Należy także zwrócić uwagę, że w pierwszych latach wolności na terenie naszego kraju odbywała się migracja ludności. Zauważyć można trend w kierunku ze wschodu na zachód. A dokładnie mówiąc spora ludność wędrowała z terenów wschodnich włączonych do ZSRR osiadlając się w centralnej Polsce. Natomiast ludność z centralnej Polski przemieszczała się w kierunku zachodnim na ziemie odzyskane. Ruchy wędrówkowe trwały praktycznie do 1950 roku, a do tego należy zaliczyć także przeprowadzanie się mieszkańców wsi i małych miasteczek do dużych miast w celu poszukiwania lepszych warunków życia.

W marcu 1949 roku przeprowadzono kolejny spis ludności, który wykazał w Łasku 3 847 mieszkańców, by rok później przekroczyć 4 000 osób. Trend wzrostowy utrzymywał się przez kolejne lata na poziomie około 10 - 15%. W 1960 roku w Łasku mieszkało już przeszło 6 000 osób, a w 1973 roku osiągnięto poziom 12 700 mieszkańców. Wynikało to głównie z charakteru migracyjnego, w mniejszym stopniu z przyrostu naturalnego, gdyż w województwie łódzkim ilość urodzeń była poniżej średniej.

Łask rozwój ludności zawdzięcza trzem elementom, które wpłynęły na to. Po pierwsze w opinii wielu Polaków, średnie miasta były dla nich atrakcyjniejsze niż wsie. Łatwiej było tutaj o znalezienie pracy. Po drugie jeśli chodzi konkretnie o Łask to impulsem do rozwoju była budowa odpowiedniej infrastruktury wojskowej, a konkretnie chodzi o rozpoczęcie budowy lotniska wojskowego w latach 50.

W przypadku Łasku zauważyć można także napływ ludności do najbliższej strefy podmiejskiej, skąd wiele osób miało łatwy dojazd do pracy w mieście. Jednak w skali regionu, Łask nie odznaczał się nagłym tempem wzrostu. Wszystkie zmiany dokonywały się powoli ponieważ infrastruktura Łasku była zubożona. Dopiero z czasem zaczęto budować zakłady przemysłowe, a w pierwszych latach po II wojnie światowej, Łask nie mógł zaoferować zbyt wiele napływowej ludności.

Dopiero kolejne lata podniosła poziom życia w Łasku, dzięki rozbudowie różnych ważnych zakładów czy wspomnianej wcześniej infrastruktury wojskowej. Na początku lat 70. impulsem do wzrostu ludności w Łasku było założenie zakładu meblarskiego, uruchomienie szpitala, zauważalny napływ mieszkańców wsi oraz przyłączenie Kolumny do miasta. Dzięki tym działaniom w 1973 roku Łask liczył już 12 736 mieszkańców.

Dzięki przyłączeniu Kolumny do Łasku w 1972 roku, nowa jednostka administracyjna awansowała do jednego z większych ośrodków miejskich w nowo utworzynym województwie sieradzkim w 1957 roku.

Przez lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte liczba mieszkańców Łasku stale rosła i na początku lat 90. przekroczyła 20 tysięcy. Wynikało to z dwóch czynników, pokrywających się w tendencjach ogólnokrajowych, czyli wzrostu naturalnego oraz dodatniego wzrostu ruchu wędrówkowego.

W XXI wieku występuje nadal tendencja spadkowa, i z każdym rokiem liczba mieszkańców Łasku maleje. Wynika to zapewne w dużym stopniu z zapaści Łasku pod względem gospodarczym i złym zarządzaniem miasta przez aktualny włodarzy miasta. Jest to analogiczna sytuacja do lat powojennych, gdzie dopiero rozbudowa infrastruktury i możliwości rozwoju przyciągały nowe grupy społeczne. Na spadki zaludnienia w Łasku nakłada się dodatkowo odpływ ludności małomiejskiej do dużych miast, w tym przypadku do aglomeracji Łódź.

Według danych z 2017 roku w mieście Łask mieszkało raptem 17 484 osób czyli trochę mniej niż pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Struktura demograficzna Kolumny oraz liczba mieszkańców

Struktura demograficzna Kolumny oraz liczba mieszkańców© Zdjęcie: Kolumna24.plInną ciekawą kwestią, acz porażającą, jest ludność Kolumny zaraz po zakończeniu II wojny światowej aż do jej włączenia w struktury miasta Łask. Jeszcze przed 1939 rokiem Miasto Las Kolumna liczyła sobie kilka tysięcy mieszkańców, by już w 1945 roku zmniejszyć się raptem do kilkuset. Wynikało to z tego, że główną grupą narodowościową Kolumny byli Żydzi, którzy w czasie okupacji niemieckiej zostali poddania przusowym wywózkom do gett oraz obozów koncentracyjnych.

Po przeprowadzonym spisie ludności w 1946 roku otrzymaliśmy dokładny obraz zamieszkania dawnego Miasta Las Kolumna. Łączna liczba mieszkańców wyniosła 699 osób, z czego na Las-Kolumnę składało się 380 mieszkańców, wieś Kolumna - 196 osób, wieś Wirzchy - 88 osób oraz w osadzie, tartaku Kolumna mieszkało 35 osób. W kolejnych lata zaczęto zasiedlać Kolumnę nowymi mieszkańcami do opuszczonych budynków, za co odpowiadały władze kwaterunkowe z Łodzi i Pabianic. Do Kolumny sprowadzono oprócz osób ze zniszczonych budynków z okolicznych miast, także repatriantów z Wileńszczyzny i państw zachodnich. Dzięki tym działaniom władz regionalnych w 1947 roku gromadę Las-Kolumna zamieszkiwało już 1066 osób, by w 1950 roku liczba osób wzrosła do 1800 mieszkańców.

W 1957 roku podjęto decyzję o połączeniu w jedną całość osady Las-Kolumna, wsi Kolumna oraz wsi Wierzchy. Dzięki temu liczba ludności zwiększyła się do 4200 mieszkańców. Jednak na przyrost mieszkańców w większym stopniu wpływ miały migracje na ziemiach polskich niż działania administracyjne związane z podziałem.

W latach 1960 aż do 1970 zauważyć można tendencję migracyjną ze wsi do Kolumny dlatego, że zwłaszcza dla młodych dawała ona szansę na znalezienie mieszkania oraz możliwość awansu społecznego i majątkowego. Co prawda bilans był dodatni jeśli chodzi o przyrost ludności w Kolumnie, jednak nie tak duży jak w innych podobnych ośrodkach miejskich województwa łódzkiego.

W 1958 roku w Kolumnie mieszkało bardzo dużo młodych osób, co wynikało w dużej mierze ze sztucznego kreowania struktury ludnościowej przez władze z Łodzi i Pabianic. I tak grupa przedprodukcyjna do 17 roku życia stanowiła 40,1% wszystkich mieszkańców, w wieku produkcyjnym było 51,7% a reszta stanowiła raptem 8,2% ludności Kolumny. Tak jak w całym kraju, w Kolumnie mieszkało więcej kobiet niż mężczyzn.

Warunki mieszkaniowe w Łasku w okresie po zakończeniu wojny

Warunki mieszkaniowe w Łasku w okresie po zakończeniu wojny© Zdjęcie: Łask/WikipediaJeszcze przed 1939 rokiem Łask postrzegany był jako miasto zniszczone, zaniedbane i brudne, z przeważającą zabudową drewnianą. Niewielki procent stanowiły budynki murowane z cegły. Największe straty w zabudowie dokonały się w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku, natomiast w 1945 roku na szczęście Łask ominęła zawierucha wojenna. We wrześniu 1939 roku zniszczeniu uległo około 30% budynków mieszkalnych i tyle samo obiektów gospodarczych. Jeśli patrzeć na stan techniczny budynków to w czasie okupacji sytuacja nie wiele się zmieniła, dlatego po wyzwoleniu, wiele budynków nie miało przeprowadzonych kapitalnych remontów i były częściowo zniszczone bądź uszkodzone.

W celu zaradzenia problemom mieszkalnym po 1945 roku, w całym kraju wprowadzono odgórną politykę kwaterunkową, za którą odpowiedzialne były władze na wyższych szczeblach, a właściciele nieruchomości sprowadzeni zostali jedynie do roli administratorów. Nowa polityka miała na celu udzielanie prawa do kwaterunku w danym mieszkaniu tzw. przydziałów czyli miała na celu kontrolowanie zaludnienia w budynkach i mieszkaniach. W zamyśle władz chodziło o umożliwienie znalezienia mieszkania uboższej warstwie społecznej.

W pierwszych latach po II wojnie światowej władze Łasku otrzymały do dyspozycji i rozdysponowania 250 obiektów mieszkalnych i 25 obiektów użytkowych, co stanowiło 16,6% wszystki budynków mieszkalnych miasta. Część z nich sprzedano, a część poddano remontom aby jeszcze bardziej nie wyniszczyć zabudowy miejskiej.

W okresie Planu 3-letniegu udało się wybudować w Łasku osiedle w rejonie Południowej i Polnej, które zostało oddane w dyspozycję Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Pierwszy blok zakończono budować w 1950 roku i oddano do użytku 18 mieszkań do dyspozycji. W latach 1950 - 1955 w trakcie centralnego Planu 6-letniego wybudowano w Łasku kolejne trzy bloki mieszkalne, na uzyskano fundusze w kwocie blisko 7 milionów złotych z województwa łódzkiego. Na ten okres przypada generalnie rozwój budownictwa spółdzielczego, a ograniczono budownictwo indywidualne.

Dopiero od połowy lat 50. zintensyfikowano działania na pobudzenie społeczeństwa do rozwoju budownictwa indywidualnego. Ze względu na duże kwoty jakie musiały przeznaczać władze miasta na remonty mieszkań, co było sporym obciążeniem, podjęto decyzję o przekazaniu działek i sprzedaży budynków osobom prywatnym. Wynikało to także z decyzji władz centralnych, które wprowadziły odpowiednie zezwalając na takie działania. Tym samym w Łasku w latach 1957 - 1959 wykształciły się trzy rodzaje budownictwa - państwowe, spółdzielcze i prywatne.

W tym czasie podjęto decyzję o przekazaniu terenów pod budowę osiedla jednorodzinnego i dwurodzinnego na wschód od szosy na Zelów w kierunku południowym oraz osiedla spółdzielczego przy ulicy 1 Maja. Rozwój kolejnych mieszkań w Łasku był spowodowany także ułatwieniem w zaciąganiu pożyczek długoterminowych w bankach przez osoby prywatne.

Istotnymi podmiotami w Łasku w zakresie budownictwa były także lokalne przedsiębiorstwa państwowe, przede wszystkim resort obrony oraz Łaskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. To dzięki nim powstało kilka osiedli mieszkaniowych wraz z całą bazą socjalną i kulturalną.

Mimo wszystkich tych działań pod koniec lat 50. nadal występowały spore problemy mieszkaniowe w Łasku, a kolejka oczekujących na swoje mieszkanie była duża. Do tego stopnia, że władze miasta zakazały przyjmowania do pracy osób, które nie miały własnego lokum. Dodatkowym utrudnieniem było także wyłączenie Łasku z środków wojewódzkich z programów na rozwój budownictwa ponieważ nie spełniał on wszystkich kryteriów pod kątem zagęszczenia ludności i wskaźników przemysłowych.

Narodziny Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i budownictwa spółdzielczego

Narodziny Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i budownictwa spółdzielczego© Zdjęcie: Łask/WikipediaPierwsze próby stworzenia w Łasku spółdzielni mieszkaniowej rozpoczęto już w 1946 roku. Co prawda powstała Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa jednak faktycznie zakończyła ona swój żywot pod koniec lat czterdziestych. Po pierwsze brak było wystarczających środków finansowych, a w międzyczasie narodziła się odmienna koncepcja budownictwa. W połowie lat pięćdziesiątych ponownie zaczęto starać się o stworzenie spółdzielni mieszkaniowej z prawdziwego zdarzenia, co prawda w 1962 roku podjęto decyzję o wydzieleniu i przekazaniu jej nawet budynku, ale ostatecznie cały koncepcja upadła.

Faktycznie Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiązała się dopiero 25 sierpnia 1965 roku, a 19 listopada uzyskała osobowość prawną. Na szczęście ta inicjatywa miała poparcie u władz powiatowych oraz miasta, co pozwoliło na pozyskanie odpowiednich funduszy. Pierwszy blok Łaskiej Spółdzielni Mieszkaniowej został przekazany do użytku 30 września 1967 roku. Od 1967 do 1970 ogółem oddano do użytku trzy bloki, w których mogło zamieszkać 160 rodzin. Tym samym zapoczątkowano budowę kolejnego osiedla przy ulicy Sobieskiego.

Powstanie spółdzielni pozwoliło na szybsze oddawanie mieszkań do dyspozycji lokatorów, jednak nie rozwiązało do końca problemu mieszkaniowego. Nadal były potrzebne kolejne inwestycje w tym zakresie. Stykano się także z problemem przygotowanie nowych terenów pod budownictwo spółdzielcze. Od połowy lat sześćdziesiątych do połowy lat siedemdziesiątych postawiono w znacznym stopniu na budownictwo jednorodzinnych domów i utworzono także nowe formy działalności aktywizujące mieszkańców w tym kierunku. Chodzi głównie o zrzeszenia przy zakładach przemysłowych działających w Łasku.

Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa zintesyfikowała swoje działadznia na początku lat siedemdziesiątych. Władze centralne ukierunkowały się właśnie na tym rodzaju budownictwa i ten rodzaj działalności był dotowany bezpośrednio z budżetu państwa oraz przyznawano odpowiednie kredyty. W 1973 roku udało się zrealizować kolejny plan 5-letni i oddano do użytku następne 180 mieszkań. Wszystkie prace budowlane dla ŁSM realizowane były przez Łaskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Montoprzem. W 1974 roku na osiedlu Sobieskiego dobudowano pawilon handlowy oraz aptekę. Choć corocznie oddawano do użytku kilka bloków to jednak nadal potrzeby były znaczne. Wynikało to głównie z migracji ludności ze wsi do miast w tamtym czasie.

Patrząc przekrojowo na rozwój budownictwa mieszkalnego w Łasku, największe wzrosty osiągnięto właśnie w latach siedemdziesiątych. Wtedy też powstało osiedle Batorego. Mimo wszystko nadal w kolejce po mieszkanie w ŁSM terminy oczekiwania wynosiły w tamtym czasie 10 lat. Wynikało to z tego, że część z budowanych bloków przekazywano także do dyspozycji zakładów pracy i urzędów. Natomiast z środków wojewódzkich na rozwój spółdzielczości, znaczne kwoty przekazywano do Sieradza i Zduńskiej Woli. Według danych z lat 1975 - 1983 w Łasku znajdowało się 5055 mieszkań z czego ŁSM zarządzała 2500, a oczekujących w kolejce było blisko 1200 kolejnych osób.

W 1980 roku rozpoczęto plany budowy osiedla Mickiewicza, a trzy lata później wydzielono tereny dla ŁSM pod dzisiejsze osiedle Przylesie. Na terenach tych miały stanąć kolejne blok, a na tym drugim planowano wybudować nawet 30 bloków dla kolejnych 6 tysięcy osób. Jednak okres ten przyniósł zastój w budownictwie spółdzielczym, głównie spowodowany brakiem wykwalifikowanych wykonawców prac budowlanych. Dlatego do 1988 roku udało się jedynie zakończyć budowę osiedla Mickiewicza i Batorego. Najmłodszym w Łasku jest osiedle Przylesie, którego pierwszy etap zaczęto realizować dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych, a zakończono już po przemianach ustrojowych.
Wszystkie felietony...
SKLEP

Neptun Nordica N13-263 2 kps [GN156] przyczepka samochodowa

6280.00 zł/1 produkt dostępny

Neptun Rustik N7-263 rt [GN158] przyczepka samochodowa

2900.00 zł/2 produkty dostępne

Neptun Rustik N7-236 rt [GN99] przyczepka samochodowa

2650.00 zł/1 produkt dostępny
Wszystkie przyczepy...
Łask Wiadomości Pogoda Łask Magazyn Ogłoszenia #ŁódzkieDni Wybory2023 WyboryUE

Motoryzacja Poradniki motoryzacja Zdrowie Poradniki zdrowie Szpitale łódzkie

Przyczepy sklep Biznes Części i akcesoria Rowery wynajem

Ogłoszenia praca Zawody praca Ogłoszenia samochody

Tagi Pomoc Polityka prywatności Regulamin serwisu Mapa serwisu Kontakt

YouTube Facebook Twitter Discord

© 2020 Kolumna24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone!
redakcja@kolumna24.pl
Kolumna
24
Konto @  Ogłoszenia ☈ 
Sklep przyczepy samochodowe moto części akcesoria do kupienia Kolumna24
REKLAMA