WIADOMOŚCI ŁASK

Łask - Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014 - 2020

Marcin Jankowski  •  2016-05-28 20:26:00, aktualizacja 2016-05-28 21:38:00
Przygotowanie i wdrożenie wieloletniej strategii rozwoju dla Miasta i gminy Łask na lata 2014 - 2020, pozwala określić kierunki rozwoju Łasku oraz całej gminy w dalszej perspektywie a tym samym umożliwia staranie się o konkretne środki finansowe na wyznaczone cele w Strategii Rozwoju Gminy Łask. Poniższe opracowanie zostało przygotowane aby lokalne władze samorządowe mogły ubiegać się o środki finansowe z Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie na lata 2014 - 2020. Obecna Strategia wraz z Diagnozą obszarów zdegradowanych na terenie Miasta Łask i całej gminy jest doskonałym narzędziem do przygotowania obszernego programu rewitalizacji, który zaplanowany jest na lata 2016 - 2023.
Łask - Online Portal Informacyjny - Łódzkie na Kolumna24
Zdjęcie: Kolumna24   

Łask - Położenie i struktura gminy

W skład gminy Łask, której siedzibą jest Miasto Łask wraz z dzielnicą Kolumna wchodzą 32 sołectwa: Aleksandrówek, Anielin, Bałucz, Borszewice, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Karszew, Kopyść, Krzucz, Łopatki, Mauryca, Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Ostrów, Rembów, Remiszew, Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Teodory, Wiewiórczyn, Wola Bałucka, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wydrzyn, Zielęcice. Gmina Łask jest jedną z 5 gmin wchodzących w skład powiatu łaskiego - Wodzierady, Buczek, Sędziejowice i Widawa. W całej gminie Łask zamieszkuje prawie 28 000 osób (dane 2013 rok) co stanowi 50% ludności powiatu łaskiego. Jest ona także drugą gminą po Widawie jeżeli chodzi o powierzchnię - 146,91 km2.
Łask wraz z dzielnicą Kolumna jest głównym ośrodkiem administracyjno-usługowym atakże oświatowym i kulturalnym dla mieszkańców gminy ale także i z nią sąsiadujących. Ponadto Miasto Łask jest także miejscem, w którym swoją siedzibę mają władze powiatowe.

Łask na mapie przyrodniczej Polski

Okolice Łasku stanowią dużą wartość przyrodniczą z tendencjami do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i rolnictwa ekologicznego na tych obszarach. Gmina Łask należy do makroregionu Niziny południowo-wielkopolskiej i mezoregionu Wysoczyzna Łaska. Gmina Łask znajduje się w centrum Wysoczyzny Łaskiej. Najniżej położone tereny występują wzdłuż rzeki Grabi.
Największą i najbardziej wyrazistą formą jest wydma koło wsi Teodory, której długość mierzona wzdłuż linii grzbietowej wynosi 6 km. Jednakże w wyniku eksploatacji piasków do wyrobu sylikatów w Teodorach znaczna część tej wydmy została zniwelowana. W części południowo – wschodniej części Gminy Łask teren ma urozmaiconą rzeźbę – różnice wysokości pomiędzy wałami wydmowymi a doliną rzeki Grabi dochodzą tutaj do 35 metrów. Oprócz wydm na terenie Gminy Łask występują także dość liczne formy pochodzenia antropogenicznego (np. nasypy kolejowe, żwirownie, piaskownie, glinianki). Przez środkową część Gminy Łask przebiega dolina rzeczna wykorzystywana współcześnie przez rzekę Grabię i jej lewobrzeżny dopływ, rzekę Pisię.
Jedną z największych atrakcji turystycznych gminy Łask, z której korzystają także mieszkańcy okolicznych aglomeracji miejskich jest rzeka Grabia. Obszar, na którym znajduje się rzeka i jego dopływy zostały włączone w Obszar Chronionego Krajobrazu. Jako, że rzeka Grabia jest jedną z najczystrzych rzek w centralnej Polsce została uznana za użytek ekologiczny. Wzdłuż rzeki odkryto aż 800 gatunków różnych zwierząt, dzięki badaniom naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.
17% powierzchni Gminy Łask stanowią lasy - państwowe i prywatne, które wchodzą w skład Nadleśnictwa Kolumna. Na terenie dzielnicy Łask-Kolumna występują dwa kompleksy leśne - "Doliwa" w Kolumnie oraz uroczyska leśne "Kolumna" w północnej części miasta Łask. W samej Kolumnie i w jej najbliższym otoczeniu znajdują się najstarsze drzewostany sosnowe liczące przeszło 100 lat. Na terenie gminy znajduje się 5 parków - Park miejski w Łasku, Park Miejski w Ostrowie, Park podworski w Zielęcicach – z 3 pomnikami przyrody, Park podworski w Okupie Małym oraz Park podworski w Ostrowie z 5 pomnikami przyrody.

Komunikacja w gminie Łask z okolicznymi miastami

Wielokrotnie już o tym wspominaliśmy ale Łask posiada dogodne połączenia komunikacyjne w regionie, dzięki rozbudowanej sieci dróg, tym bardziej że w samym mieście krzyżują się drogi krajowe wraz z wojewódzkimi. Pod koniec 2014 roku do użytku publicznego została oddana droga ekspresowa S8 Wrocław - Łódź - Warszawa - Białystok. Ponadto przez Łask przebiegają drogi Łódź - Wrocław oraz Łask - Piotrków Trybunalski.
Łączna długość dróg na terenie gminy wynosi 312 km, w tym: ok. 25,0 km dróg krajowych, 18,4 km wojewódzkich, 59,4 km powiatowych, 47,7 km dróg gminnych miejskich i 167,3 km dróg gminnych wiejskich. Drogi krajowe i wojewódzkie są w całości pokryte nawierzchnią asfaltową. Stan dróg krajowych i wojewódzkich jest zadawalający, a dróg powiatowych średni (dane 2014 rok).
Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa pierwszorzędnego znaczenia Łódź – Sieradz – Ostrów Wielkopolski – Wrocław. Na terenie gminy znajdują się trzy przystanki kolejowe: w Łasku, Kolumnie i Borszewicach. Budynek dworcowy w Łasku jest obecnie nieczynny.
Odległości od centrum Łasku do najbliżej położonych ośrodków miejskich są następujące: Zduńska Wola – ok. 12 km, Zelów – ok. 15 km, Szadek – ok. 15 km, Pabianice – ok. 18 km, Bełchatów – ok. 30 km, Wieluń - ok. 56 km, Piotrków Trybunalski – ok. 45 km, Tomaszów Mazowiecki – ok. 61 km, Łódź - ok. 30 km, Łęczyca – ok. 51 km, Aleksandrów Łódzki – ok. 28 km. Odległości od centrum Łasku do głównych ośrodków miejskich w kraju są następujące: Warszawa – ok. 150 km, Lublin – ok. 240 km, Katowice – ok. 145 km, Wrocław – ok. 156 km, Poznań – ok. 176 km.

Łask - Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Łask

W Łasku przy ulicy Strażackiej 2 znajduje się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w powiecie łaskim a także w przypadku większych niebezpieczeństw także w okolicznych regionach. Budynek KP PSP w Łasku został oddany do użytku w 1997 roku, w ostatnim czasie zostął on zmodernizowany.
Oprócz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Łasku za ochronę przeciwpożarową odpowiadają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w przypadku większych pożarów Wojskowa Straż Pożarna w Łasku. W gminie Łask działają następujące OSP: W Gminie Łask oprócz Państwowej Straży Pożarnej działają także następujące placówki Ochotniczych Straży Pożarnych: Ochotnicza Straż Pożarna w Sięganowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Anielinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wiewiórczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Teodorach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łasku, Ochotnicza Straż Pożarna w Kolumnie, Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzeszczewicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Bałuczu, Ochotnicza Straż Pożarna w Okupie.
OSP prowadzą wszelką działalność mającą na celu zapobieganie powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Podejmują prace integrujące współdziałanie organizacji samorządowych, instytucji, podmiotów i służb ratowniczych. Ponadto OSP realizują zadania w zakresie edukacji społecznej, szczególnie dzieci i młodzieży w dziedzinie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprzez organizację wielu spotkań, narad, uroczystości, konkursów, ćwiczeń ewakuacyjnych czy pokazów sprzętu.

Łask - rozwój przedsiębiorczosci i poprawa poziomu życia

Strategia Rozwoju Gminy Łask to dokument roboczy, który wskazuje główne cele w polityce gminy Łask aby poprawić poziom życia jej mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości, infrastruktury, a także poprzez promowanie i rozój walorów środowiskowych. Najłetwiejszą drogą w rozwoju gminy Łask jest rozbudowa infrastruktury turystycznej, promocja walorów turystycznych, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, wsparcie dla nowych przedsiębiorstw, pomniejszanie liczby osób bezrobotnych oraz poszukiwanie nowych inwestorów.
Wraz z podjęciem działań umożliwiających rozwój przedsiębiorczości w sektorze turystycznym również bardzo mażne jest prowadzenie działań marketingowych gminy i atrakcji turystycznych, w które wpisuje się regionalny serwis informacyjny Kolumna24 z artykułami poświęconymi wydarzeniom w Łasku i okolicy.
W kolejnym punkcie strategii zawarto bardzo ważne aspekty życia codziennego dla mieszkańców Łasku jakim jest dostęp do ośrodków zdrowia, oświaty, kultury i sportu poprzez rozbudowę odpowiednich ośrodków. Cele te będą realizowane poprzez modernizację oraz budowę dróg gminnych, modernizację oświetlenia ulicznego, rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, rozwój infrastruktury wodociągowej, ochronę obiektów zabytkowych oraz zwiększanie dostępu do Internetu i e-usług na terenie gminy.
Realizacja podstawowego celu jakim jest zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego Łasku i regionu będzie realizowane poprzez aktywizację lokalnej społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska, rekultywację terenów zdegradowanych, szczególną ochronę terenów chronionych, ochronę czystości gleb i wód poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
Źródło:
Opracowano na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2014 - 2020 oraz Diagnozy zjawisk społeczno-technicznych-funkcjonalnych gminy Łask wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 2016 przygotowaną przez Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
VIDEO

"Skrzydło" przy Wypadku: Start Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Łask: Pożar na Terenie Zakładu Produkcyjnego w Orchowie
ŁASK

Łask: Pożar na Terenie Zakładu Produkcyjnego w Orchowie

Dobroń: Rusza Termomodernizacja Budynków Publicznych w Gminie
DOBROŃ

Dobroń: Rusza Termomodernizacja Budynków Publicznych w Gminie

lask miedzynarodowy kongres miast ogrodow kolumna 2017
ŁASK

Międzynarodowy Kongres Miast Ogrodów Łask-Kolumna 2017

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
O serwisie Prywatność Regulamin Mapa serwisu
© 2015 - 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl lub zadzwoń +48 696 426 746!
KOLUMNA24