Kryzys migracyjny będzie miał wpływ na politykę spójności UE

Marcin Jankowski, 03.06.2016 15:49
Obecny kryzys migracyjny w przyszłości będzie miał bardzo duży wpływ na europejską politykę spójności, która jest nierozerwalnie związana z przyszłością Unii Europejskiej - przekonują przedstawiciele europejskich samorządów. Podczas komisji ds. unijnego budżetu Europejskiego Komitetu Regionów (COTER) w Amsterdamie, dyskutowano o polityce spójności po 2020 roku, w której udział wzięli m.in. marszałkowie województw: wielkopolskiego Marek Woźniak i mazowieckiego Adam Struzik oraz gdyński radny Stanisław Szwabski.

Biuro Wielkopolski w Brukseli w sprawie polityki spójności


Jak zauważyło Biuro Wielkopolski w Brukseli w wydanym po spotkaniu komunikacie, pomimo faktu, iż obecny okres programowania rozpoczął się dopiero dwa lata temu, dyskusja odnośnie kolejnego budżetu unijnego już trwa. Komitet Regionów przygotowuje stanowisko w tej sprawie w formie opinii "Przyszłość polityki spójności po 2020 roku". Na wyjazdowym posiedzeniu komisji dyskutowano, co powinno znaleźć się w tym dokumencie, jakie postulaty są kluczowe z perspektywy miast i regionów UE. W trakcie dyskusji przedstawiciele KR podkreślali, że polityka spójności jest niezbędnym filarem procesu integracji europejskiej - tak samo jak rynek wewnętrzny czy unia gospodarcza i walutowa. Według europejskich samorządowców przyszłość polityki spójności jest nierozerwalnie związana z przyszłością Unii Europejskiej. Zdaniem członków KR "dla silnej i zdolnej do działania Unii niezbędna jest również silna i skuteczna europejska polityka spójności po 2020 roku".

Kryzys migracyjny ma wpływ na przyszłość Unii Europejskiej


W ocenie przedstawiciela polskiej delegacji do Komitetu Regionów Stanisława Szwabskiego kryzys migracyjny całkowicie przesunie akcenty polityki spójności, ponieważ będzie potrzebnych dużo więcej funduszy społecznych. Zdaniem gdyńskiego radnego przyszła polityka spójności powinna dysponować większymi środkami, niż to było dotychczas. "Oprócz zwiększenia skuteczności potrzeba nam więcej środków. Obserwujemy, że Europa jest mało skuteczna nie tylko wewnątrz, ale również w swoim otoczeniu. Cała polityka sąsiedztwa, polityka rozszerzenia również wymaga tego samego podejścia, podejścia spójnościowego" - zaznaczył.

Jak przypominało Biuro Wielkopolski w Brukseli, powołując się na dane Komisji Europejskiej, Polska od 2007 roku jest największym beneficjentem polityki spójności w historii Unii Europejskiej. W latach 2007 - 2013 do naszego kraju wpłynęło ponad 67 mld EUR, a w obecnym okresie programowania 2014 - 2020 ta kwota jeszcze się zwiększyła i wynosi obecnie prawie 86 mld EUR (co daje 2 262 EUR na osobę).

"Polityka spójności jest (…) swego rodzaju spoiwem łączącym europejskie samorządy, które w dużej liczbie są bezpośrednio odpowiedzialne za wykorzystywanie unijnych środków finansowych. Jest również nazywana najskuteczniejszą polityką inwestycyjną UE" - zauważono w komunikacie.

Projekt opinii "Przyszłość polityki spójności po 2020 roku" ma zostać zaprezentowany pod koniec września, a przyjęty przez Komitet Regionów w przyszłym roku. W trakcie wtorkowych obrad komisji COTER członkowie KR zaakceptowali projekt opinii dotyczący śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych, dyskutowali też nad propozycją opinii dotyczącej planu działania UE na rzecz transportu rowerowego.

KR jest organem doradczym Unii Europejskiej, w skład którego wchodzą przedstawiciele samorządów z 28 krajów. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej muszą zasięgać opinii Komitetu Regionów w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. KR może też wydać opinię z własnej inicjatywy. Jeśli uzna, że zostały naruszone jego prawa, może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!