ŁASK

Rewitalizacja Łask: obszary zdegradowane i konsultacje społeczne

Marcin Jankowski  •  23 sierpnia 2016 (18:43), aktualizacja 31 października 2016 (09:11)
Radni miejscy z Łasku podjętą uchwałą zatwierdzili obszary zdegradowane na terenie miasta i gminy Łask co w przyszłości pozwoli przeprowadzić rewitalizację wskazanych obszarów. Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia określa "Diagnoza zjawisk społeczno-techniczno-funkcjonalnych Gminy Łask wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji" przygotowana na potrzeby Urzędu Miasta Łask. Rozwój infrastruktury publicznej, w mieście takim jak Łask jest kluczową sprawą pozwalającą na jego dalszy rozwój.
Rewitalizacja Łask: obszary zdegradowane i konsultacje społeczne
Zdjęcie: © Kolumna24/Makieta projektu rewitalizacji   
AUTOREKLAMA
Planujesz kupić nową przyczepę samochodową? A może tylko potrzebujesz przewieźć dowolną rzecz, która nie mieści się do Twojego samochodu? Przyjedź do punktu handlowego na Przygoniu przy ulicy Łąkowej 3 w gminie Dobroń. Wcześniej możesz zapoznać się z ofertą nowych przyczep i wypożyczalni na stronie internetowej Kolumna24.

Rewitalizacja Łask 2016 - 2023: konsultacje społeczne dla obszaru Kolumny


Rewitalizacja Łasku a w szczególności Kolumny nabrała tempa i dlatego Burmistrz Łasku ogłosił kolejne konsultacje społeczne, dzięki którym mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat projektu rewitalizacji wyznaczonych obszarów na terenie dzielnicy.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach 3 listopada – 3 grudnia 2016 roku a każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię i propozycję w trzech formach. W Urzędzie Miasta zostaną udostępnione formularze papierowe natomiast na stronie internetowej formularze elektroniczne. Oprócz tego na stronie internetowej dostępny będzie także projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łask na lata 2016 - 2023. Udział w konsultacjach umożliwi każdemu realne włączenie się w proces rewitalizacji gminy, kreowania jej rozwoju oraz wspólnej przyszłości mieszkańców.

Dla ułatwienia podjęcia decyzji w dniach 16 - 17 listopada 2016 roku odbędą się także spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Łask według następującego harmonogramu:

16 listopada godz. 1700 – Spotkanie warsztatowe w Łaski Dom Kultury
17 listopada godz. 1630 – Spacer studyjny w dzielnicy Kolumna
17 listopada godz. 1830 – Spotkanie warsztatowe, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Łasku i Kolumnie


Rewitalizacja Łasku oraz rewitalizacja Kolumny będzie procesem długotrwałym i w dużej mierze uzależnionym od pozyskania finansowania zewnętrznego. Przemyślane inwestycje pozwolą przede wszystkim poprawić warunki życia mieszkańców a być może przyciągnąć do miasta nowych inwestorów, dzięki którym Łask może stać się wiodącym ośrodkiem miejskim w regionie.

Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie z kryzysu obszarów uznanych za zdegradowane i jest operacją na wielu płaszczyznach. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Podejmowane działania muszą być wieloaspektową odpowiedzią na lokalne potrzeby, wspierającą powiązania przestrzenne z szerszym otoczeniem.

Wiceminister Paweł Orłowski zwrócił uwagę, że rewitalizacja ma stanowić zespół działań, których celem jest pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru tak, aby poprawie uległa jakość życia jego mieszkańców. Dodał, że zgodnie z zapisami projektu Krajowej Polityki Miejskiej, to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary. Różnorodne działania, służące rewitalizacji, powinny być skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany i skoordynowany, przez wypracowanie i realizację gminnych programów rewitalizacji.

Jednym z istotniejszych elementów ustawy o rewitalizacji jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji. Będą one podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych przez nią samą). Na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano 25 mld zł, z czego 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych (ok. 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych), a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz samorządów.

Rewitalizacja Łasku jest bardzo dużą inwestycją dlatego już na początkowym etapie jakim były konsultacje społeczne włączyły się w nią lokalne stowarzyszenia, których działania skupiają się na promocji i rozwoju regionu. Efektem pierwszych spotkań roboczych do projektu rewitalizacji przeprowadzonych pod koniec 2015 roku było włączenie się w działania władz samorządowych oraz poparcie ze strony władz województwa łódzkiego. W ich wyniku lokalny samorząd zlecił przygotowanie diagnozy dla gminy Łask, w której wskazano wszelkie czynniki ilustrujące obszary zdegradowane.

Współpraca Stowarzyszenia Nasza Kolumna oraz Politechniki Łódzkiej


Stowarzyszenie Nasza Kolumna, działające na rzecz rozwoju Łask-Kolumny, zainicjowało współpracę z dużym ośrodkiem naukowym jakim jest Politechnika Łódzka. Początkową płaszczyzną współpracy była edukacja pomiędzy Uczelnią wyższą a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie. Dla szkoły w Kolumnie możliwość wspólnych cyklów dydaktycznych czy wymiana doświadczeń okazała się nieoceniona z dużą korzyścią dla uczniów tutejszej placówki. Natomiast studenci Politechniki Łódzkiej a w szczególności Wydziału Architektury i Urbanistyki znaleźli dla siebie doskonałe miejsce do podnoszenia efektów kształcenia.

W międzyczasie do Łask-Kolumny zostali zaproszeni studenci Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna. 21 studentów odbyło praktyki zawodowe, w ramach których wykonano prace inwentaryzacyjne drewnianych domów komunalnych. Po części działania te miały na celu ocalić od zapomnienia drewniane domy letniskowe. Czas spędzony przez studentów w Kolumnie okazał się bardzo owocny i był dla nich zarazem doskonałym sposobem na zapoznanie się z historią Miasta-Las Kolumna oraz urokami malowniczego krajobrazu naszej dzielnicy Łasku. Dzięki ich pracy w Muzeum Historii Łasku mogliśmy oglądać wystawę z dokumentacją prac inwentaryzacyjnych w wersji komputerowej. Był to sygnał, że już wtedy myślano o dalszej współpracy idącej w kierunku wykorzystania wspólnego potencjału w procesie rewitalizacji Łasku a w szczególności Kolumny.

Przygotowania dokumentacji projektowej Łask-Kolumny i rodząca się idea rewitalizacji doprowadziła do ogłoszenia przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna konkursu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej od Dworca PKP do Placu Szarych Szeregów w Łask-Kolumnie. Konkurs skierowany był właśnie do studentów Politechniki Łódzkiej. Przy organizacji konkursu współpracowały ze sobą Stowarzyszenie Zielona Kolumna, Rada Dzielnicy Kolumna, mieszkańcy Kolumny oraz władze Miasta i Gminy Łask oraz Powiatu Łaskiego. Konkurs zakończył się wybraniem najciekawszych projektów podkreślających charakter Kolumny, które miejmy nadzieję zostaną wykorzystane w procesie rewitalizacji obszarów zdegradowanych na terenie dzielnicy Łask-Kolumna.

Z pośród 33 nadesłanych prac, Sąd konkursowy obradujący w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łask-Kolumnie wybrał te, które spełniały wymagania postawione w regulaminie oraz takie, których realizacja będzie miała wpływ na poprawę warunków życia. Głównym celem projektu Agaty Ziółkowskiej i Damiana Nowaka było stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkańców Kolumny, takiej która umożliwia integrację społeczną oraz miłe spędzanie czasu. Zdobyli oni pierwszą nagrodę ze swoim projektem, z którym można zapoznać się na poniższych planszach:

PLANSZE I

Plansza 1.

Plansza 2.

Plansza 3.


Drugie miejsce pod względem ilości punktów uzyskała praca autorstwa - Aleksandry Kozłowskiej i Alicji Wieczorkiewicz. Dwie studentki żyły tym projektem przez długi czas. Jak same powiedziały kluczowe było dla nich odwołanie się do historii Miasta-Ogrodu. Jednocześnie równie ważne było spełnienie potrzeb mieszkańców, stworzenie dla nich przestrzeni do spędzania wolnego czasu, jak najbezpieczniejszej komunikacji, uporządkowanie nawet takich detali w przestrzeni jak kosze czy pojemniki na używane ubrania. Plansze poniżej:

PLANSZE II

Plansza 1.

Plansza 2.

Plansza 3.


Obszary zdegradowane na terenie Miasta i Gminy Łask


Po uwzględnieniu wszystkich zjawisk i czynników, przedstawionych w Diagnozie zjawisk społeczno - techniczno - funkcjonalnych gminy Łask wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 213,4 ha (tj. 1,5 % powierzchni gminy). Składa się on z 7 pod obszarów.

Pierwszym obszarem, który wskazano jest centrum Łasku, który obejmuje obszar 6,6 ha z 205 mieszkańcami. Pod obszar obejmuje Plac 11 Listopada wraz z przylegającymi do niego działkami wraz Placem Jarosława Dąbrowskiego, ul. Kościelną oraz nieruchomością w skład, której wchodzi budynek Technikum Elektrycznego.

Kolejny pod obszar obejmuje ulicę Kolejową w Łasku, ze stacją kolejową wraz z przylegającym placem i pobliskimi nieruchomościami, w tym wierzą ciśnień zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej. W granicach tego obszaru zidentyfikowano również obiekty budowlane o krytycznym stopniu degradacji, mogące w dalszej perspektywie czasowej stać się siedliskiem zjawisk patologicznych.

Jednym z czterech obszarów zdegradowanych na terenie miasta Łask są tereny wzdłuż rzeki Grabi (3,5 ha), o dużym potencjale dla rozwoju rekreacyjno-sportowego.

Wśród wskazanych miejsc, wyszczególniono dzielnicę Łask-Kolumna, która posiada największą ilość zabytków na 1 km2 z całej gminy Łask a na dodatek obszar ten charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami ubóstwa oraz wykluczenia społecznego spowodowanego chorobą lub wiekiem. W zamyśle rewitalizacja Kolumny ma pozwolić do powrotu koncepcji dzielnicy Kolumna jako miejscowości wypoczynkowej. Jest to największy wyznaczony pod obszar obejmujący 195 ha, na którym mieszka 2 507 osób.

Natomiast na terenie Borszewic brakuje obiektów, które skupiały by życie publiczne mieszkańców. Ponadto w sołectwie zidentyfikowano parafialny budynek (dawna organistówka) o krytycznym stopniu degradacji. Obszar o powierzchni 1,5 ha znajduje się w miejscowości Borszewice Kościelne, w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Parafialnego.

Na terenie sołectwa Ostrów wskazano obszar 3,8 ha w najbliższym otoczeniu miasta Łask. Na tym terenie znajduje się niszczejący Dwór szlachecki bez sprecyzowanej funkcjonalności oraz park przy Zespole Szkół Ogrodniczych.

W Wiewiórczynie wskazano do rewitalizacji niszczejące budynki po jednostce wojskowej a także drogę powiatową, która wskazuje zły stan techniczny. Pod obszar ten obejmuje 3,1 ha.

Szanse i korzyści z rewitalizacji Łasku


Obserwując powyższy proces możemy mieć nadzieję jako mieszkańcy Łasku, że wszystko uda się zrealizować i w przyszłości będziemy w pełni korzystać i cieszyć się poczynionymi inwestycjami w przestrzeń publiczną. Kluczową sprawą są finanse, od których będzie zależało powodzenie rewitalizacji Łasku. Szanse są jednak duże ponieważ Rewitalizację Kolumny potraktowano jako strategiczny program rozwoju nie tylko miasta ale także całego powiatu łaskiego, który byłby dla niego dużym impulsem w rozwoju i umieszczono odpowiedni zapis w Strategii Rozwoju Powiatu Łaskiego w perspektywie do 2022 roku.

Jako mieszkańcy Łasku i gminy możemy decydować o przyszłości nas samych. Angażując się w cały projekt i wyrażając własne zdanie w trakcie konsultacji społecznych możemy mieć realny wpływ na wszystkie działania. Korzystajmy z tej szansy, której efekty pojawią się w najbliższych latach...

Poniżej w galerii można obejrzeć zdjęcia z mapami i naniesione różowym kolorem obszary zdegradowane.
#łask #kolumna #łódzkie #rewitalizacja #obszaryzdegradowane #rewitalizacja łask #rewitalizacja kolumna #miasto #łódź #bursmitrz łasku #radni miejscy #ostrów k łasku
Galeria Rewitalizacja Łask: radni zatwierdzili obszary zdegradowane
Łask po Burzy: wszędzie pozalewane ulice, połamane drzewa
ŁASK

Łask po Burzy: wszędzie pozalewane ulice, połamane drzewa

Łódź: Zachodnia Obwodnica Łodzi na S14 skierowana do przetargu
ŁÓDŹ

Łódź: Zachodnia Obwodnica Łodzi na S14 skierowana do przetargu

OSP Kolumna: usuwanie skutków wieczornej burzy w Kolumnie
ŁASK

OSP Kolumna: usuwanie skutków wieczornej burzy w Kolumnie

Szpital Łask: NFZ umieścił placówkę na swojej liście
ŁASK

Szpital Łask: NFZ umieścił placówkę na swojej liście

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city
1399 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw
1750 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE
O serwisie Prywatność Regulamin Mapa serwisu
© 2015 - 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl lub zadzwoń +48 696 426 746!
KOLUMNA24