Łask: Radni podejmą uchwałę do Programu Rewitalizacji gminy

Marcin Jankowski, 06.09.2016 10:40
Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Łasku, tutejsi radni podejmą uchwałę do przystąpienia sporządzenia programu Rewitalizacji Gminy Łask na lata 2016 - 2023. Jest to dalszy etap wdrażania programu rewitalizacji wybranych obszarów na terenie gminy, rozpoczęty konsultacjami jeszcze w 2016 roku.

XXII sesja Rady Miejskiej w Łasku - wrzesień 2016


XXII sesja Rady Miejskiej w Łasku zaplanowana została na 14 września 2016 roku na godzinę 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku. Oczywiście na sesję miejskich radnych wstęp jest wolny.

Podczas sesji usłyszymy ponadto sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 17 czerwca do 1 września 2016 roku. Szczególne znaczenie dla mieszkańców Łasku będzie miało także przedstawienie przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask oraz podsumowanie wykonania planów finansowych jednostek publicznych za pierwsze półrocze 2016 roku.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Łasku i Kolumnie


Rewitalizacja Łasku oraz rewitalizacja Kolumny będzie procesem długotrwałym i w dużej mierze uzależnionym od pozyskania finansowania zewnętrznego. Przemyślane inwestycje pozwolą przede wszystkim poprawić warunki życia mieszkańców a być może przyciągnąć do miasta nowych inwestorów, dzięki którym Łask może stać się wiodącym ośrodkiem miejskim w regionie.

Rewitalizacja ma na celu wyprowadzenie z kryzysu obszarów uznanych za zdegradowane i jest operacją na wielu płaszczyznach. Nie jest to jedynie renowacja czy modernizacja istniejącej zabudowy. Podejmowane działania muszą być wieloaspektową odpowiedzią na lokalne potrzeby, wspierającą powiązania przestrzenne z szerszym otoczeniem.

Po uwzględnieniu wszystkich zjawisk i czynników, przedstawionych w Diagnozie zjawisk społeczno - techniczno - funkcjonalnych gminy Łask wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczono obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 213,4 ha (tj. 1,5 % powierzchni gminy). Składa się on z 7 pod obszarów.

Pierwszym obszarem, który wskazano jest centrum Łasku, który obejmuje obszar 6,6 ha z 205 mieszkańcami. Pod obszar obejmuje Plac 11 Listopada wraz z przylegającymi do niego działkami wraz Placem Jarosława Dąbrowskiego, ul. Kościelną oraz nieruchomością w skład, której wchodzi budynek Technikum Elektrycznego.

Kolejny pod obszar obejmuje ulicę Kolejową w Łasku, ze stacją kolejową wraz z przylegającym placem i pobliskimi nieruchomościami, w tym wierzą ciśnień zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej. W granicach tego obszaru zidentyfikowano również obiekty budowlane o krytycznym stopniu degradacji, mogące w dalszej perspektywie czasowej stać się siedliskiem zjawisk patologicznych.

Jednym z czterech obszarów zdegradowanych na terenie miasta Łask są tereny wzdłuż rzeki Grabi (3,5 ha), o dużym potencjale dla rozwoju rekreacyjno-sportowego.

Wśród wskazanych miejsc, wyszczególniono dzielnicę Łask-Kolumna, która posiada największą ilość zabytków na 1 km2 z całej gminy Łask a na dodatek obszar ten charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami ubóstwa oraz wykluczenia społecznego spowodowanego chorobą lub wiekiem. W zamyśle rewitalizacja Kolumny ma pozwolić do powrotu koncepcji dzielnicy Kolumna jako miejscowości wypoczynkowej. Jest to największy wyznaczony pod obszar obejmujący 195 ha, na którym mieszka 2 507 osób.

Natomiast na terenie Borszewic brakuje obiektów, które skupiały by życie publiczne mieszkańców. Ponadto w sołectwie zidentyfikowano parafialny budynek (dawna organistówka) o krytycznym stopniu degradacji. Obszar o powierzchni 1,5 ha znajduje się w miejscowości Borszewice Kościelne, w bezpośrednim sąsiedztwie Kościoła Parafialnego.

Na terenie sołectwa Ostrów wskazano obszar 3,8 ha w najbliższym otoczeniu miasta Łask. Na tym terenie znajduje się niszczejący Dwór szlachecki bez sprecyzowanej funkcjonalności oraz park przy Zespole Szkół Ogrodniczych.

W Wiewiórczynie wskazano do rewitalizacji niszczejące budynki po jednostce wojskowej a także drogę powiatową, która wskazuje zły stan techniczny. Pod obszar ten obejmuje 3,1 ha.
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!