Łask: blisko 17,5 miliona złotych na rewitalizację Kolumny

Marcin Jankowski, 05.11.2016 22:19
Zgodnie z opublikowanym programem rewitalizacji Łasku a w szczególności na rewitalizację obszaru samej tylko Łask-Kolumny przeznaczonych zostanie blisko 17,5 miliona złotych, które w większej części będą pochodzić z programów unijnych. Jeśli wszystko uda się przygotować zgodnie z planem to pierwsze prace rewitalizacyjne na obszarze Łask-Kolumny rozpoczną się już w 2017 roku.

Rewitalizacja Kolumny - główne przedsięwzięcia programu


W programie Rewitalizacji gminy Łask dla obszaru Kolumny wyznaczono sześć głównych zadań do realizacji i wszystkie przewidziano, że rozpoczną się jeszcze w 2017 roku. Należy do nich przede wszystkim odnowa dawnego charakteru Kolumny poprzez modernizację aż tech budynków - Wojska Polskiego 17, Sejmowa 7 i wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Toruńskiej 2. Te trzy zadania pochłoną łącznie 5 200 475 złoty. Jeszcze w tym samym roku mają ruszyć prace polegające na budowie centrum przesiadkowego przy placu PKP wraz z przebudową ulicy Piotrkowskiej, Lubelskiej i Wileńskiej za 2 miliony złotych. Największym zaplanowanym zadaniem za aż 10 milionów złotych będzie odnowa Placu Szarych Szeregów wraz z nadaniem nowych funkcji.

W przypadku okolic Dworca PKP plany zakładają budowę kanalizacji deszczowej, przebudowanie dróg, chodników, rekultywacji terenów zielonych oraz zmianie organizacji ruchu. Na przebudowę Placu Szarych Szeregów będzie się natomiast składało ze zmiany funkcji z komunikacyjnej na reprezentacyjną, rekreacyjną i komunikacyjną. Ponadto zadanie obejmuje zaplanowanie małej gastronomii, miejsce do organizacji zgromadzeń i imprez, wymianę instalacji elektrycznej napowietrznej na podziemną oraz zaprojektowanie oświetlenia, wybudowanie parkingu, placu zabaw.

Wstępnie można przypuszczać, że nowy obraz Łask-Kolumny zostanie wykonany według projektu Agaty Ziółkowskiej i Damiana Nowaka, którzy wygrali w konkursie organizowanym wspólnie przez Stowarzyszenie Nasza Kolumna, Politechnikę Łódzką oraz władze samorządowe. Ich projekt zdobył największe uznanie i w opinii kadry naukowej z pobliskiej Uczelni posiada wszelkie cechy dobrego projektu urbanistycznego przy zachowaniu dawnego charakteru dzielnicy Łasku.

PLANSZE I

Plansza 1.

Plansza 2.

Plansza 3.


Konsultacje społeczne do Programu Rewitalizacji Łasku i okolic


W okresie od 3 listopada do 3 grudnia zostały ogłoszone konsultacje społeczne do Programu Rewitalizacji, w czasie których mieszkańcy mogą wyrazić własne opinie i uwagi do zaplanowanych zadań. Dla ułatwienia podjęcia decyzji w dniach 16 - 17 listopada 2016 roku odbędą się także spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami Gminy Łask według następującego harmonogramu:

16 listopada godz. 1700 – Spotkanie warsztatowe w Łaski Dom Kultury
17 listopada godz. 1630 – Spacer studyjny w dzielnicy Kolumna
17 listopada godz. 1830 – Spotkanie warsztatowe, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kolumnie

Wizja Łask-Kolumny po realizacji rewitalizacji tego obszaru


Rewitalizacja Łask-Kolumny według założeń projektowych wpłynie znacząco na poprawę sytuacji społecznej poprzez uatrakcyjnienie i tak już malowniczego obszaru Kolumny jako miejscowości rekreacyjnej z odpowiednią infrastrukturą do spędzania wolnego czasu. Według zamierzeń twórców rewitalizacji prace znacząco wpłyną na podwyższenie warunków do rozwoju społeczno-ekonomicznego. Poprzez odnowienie tego obszaru duże nadzieje pokładane są także w napływ turystów, którzy jeszcze chętniej zaczną odwiedzać Łask-Kolumnę jako dzielnicę usytuowaną w szczególnie malowniczych warunkach krajobrazowo-przyrodniczych.

Rewitalizacja gminy Łask a w znacznym stopniu Kolumny to zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury społecznej i technicznej, a także zachowanie unikalnych walorów środowiska naturalnego. Misją Programu Rewitalizacji Kolumny jest poprawa ładu przestrzennego, wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej w Łasku i wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców.

Rewitalizacja innych obszarów na terenie gminy Łask


Oprócz samej Łask-Kolumny, na terenie gminy rewitalizacją objęte zostaną inne obszary jak na przykład wybrane budynki w okolicach Placu 11 Listopada w centrum Łasku, kompleks budynków po wojskowych w Wiewiórczynie, zbiornik wodny na rzece Grabi pomiędzy Łaskiem a Kolumną czy zabytkowy Dworek w Ostrowie. Część z tych zadań również jest zaplanowana na 2017 rok, wybrane na 2018 rok lub są do realizacji w dalszej perspektywie czasowej. Według Programu Rewitalizacji gminy Łask na lata 2016 - 2023 zaplanowane zadania z całego obszaru gminy pochłoną około 47 milionów złotych. Należy również zwrócić uwagę na to, że są to liczby szacunkowe ale już teraz pokazują rozmach działań jakie będą realizowane w najbliższych latach w Łasku, Kolumnie i okolicach.

Perspektywa programu Rewitalizacji gminy Łask a w szczególności Kolumny


Szanse na powodzenie tego projektu są dość duże ponieważ trzeba pamiętać, że już za dwa lata, w 2018 roku zbliżają się wybory samorządowe, w ramach których rozliczani będą obecni samorządowcy. A co Wy o tym sądzicie?
GALERIA
Copyright © 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Chcesz podzielić się informacją? Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl!